5.2. Hotkeys toetsenbord bedieningspaneel voorkant

ON/STAND-BY  

Schakelt het systeem In of gaat naar de modus Stand-by. 

Wanneer het systeem is Ingeschakeld:

 • Brandt de knop ON/STAND-BY en wordt de momentele temperatuur van de spa op het display weergegeven. 
 • Kan de Spa bediend worden via het Bedieningspaneel aan de voorkant of met de Remote Spa Knoppen, afhankelijk van het feit of de knop Automatisch/Manueel wel of niet geactiveerd is (Zie functie Automatisch/Manueel). 
 • Functioneren filtratiecycli en temperatuurinstelling zoals geprogrammeerd is.  

Wanneer het systeem in de modus STAND-BY:

 • Brandt de knop ON/STAND-BY niet en geeft het display de huidige tijd weer.
 • Zijn bedieningspaneelknoppen, Remote Spa Knoppen, massage- en blaaspompen, lichtknop en alle overige knoppen gedeactiveerd en branden ze niet, met uitzondering van de knop ON/Stand-by. 
 • Wordt de circulatiepomp om de 30’ automatisch ingeschakeld. 
 • Wordt de verwarmer automatisch ingeschakeld, zodat de geprogrammeerde (ingestelde) temperatuur behouden blijft. 
 • Is het systeem ter voorkoming van waterstagnatie Actief (zie Standaard Ingestelde Systeemkenmerken). 
 • Is de antivriesfunctie Actief (zie Standaard Ingestelde.

OMHOOG EN OMLAAG  

Om een bepaalde waarde te verhogen of verlagen of de op het display weergegeven component te activeren of deactiveren. 

 • Wanneer deze optie geactiveerd is branden de knoppen OMHOOG en OMLAAG. 
 • Alleen beschikbaar wanneer het systeem in de modus ON staat. 

VERLICHTING 

Om de verlichting van het spabad in- of uit te schakelen. 

 • De LICHT-knop gaat branden wanneer de spaverlichting wordt ingeschakeld.

MANUEEL / AUTOMATISCH 

 • Zet het systeem van de modus Automatisch in de modus Manueel 
 • Wanneer het systeem in modus MANUEEL staat brandt de knop MANUEEL/AUTOMATISCH en zijn de Remote Spa Knoppen niet actief. Het systeem kan uitsluitend bediend worden via het Toetsenbord op het Bedieningspaneel aan de voorkant. 
 • In modus MANUEEL kunnen tijd, filtratiecyclus en temperatuur ingesteld worden, pompen manueel geactiveerd en gedeactiveerd worden, tegenstroomreinigen van filter en eenheden en massage ingesteld worden. 
 • Wanneer het systeem in de modus Manueel wordt gezet en de verwarmer of filtratiecyclus werkt worden ze beide uitgeschakeld tot het systeem weer overgaat naar de modus Automatisch.

TIMER FILTRATIECYCLUS  

 • Voor toegang tot programmeren van het menu filtratiecyclus 
 • Het systeem beschikt over een standaard ingestelde filtratiecyclus. Deze kan opnieuw geprogrammeerd worden. 
 • Om de filtratiecyclus tijdelijk te onderbreken en de filtratiepomp manueel te bedienen moet het systeem in de modus MANUEEL staan. 
 • Om de systeemtijd te wijzigen en de filtercyclus te programmeren, gedurende 3 seconden de Knop TIMER FILTRATIECYCLUS indrukken. Raadpleeg het Menu Instellen Tijd en Filtratiecyclus. 
 • Tijdens het programmeren brandt de knop. 
 • Tijdens het uitvoeren van een filtratiecyclus knippert de knop. 
 • Wanneer er geen filtratiecyclus wordt gedraaid of het systeem in MANUEEL staat is het lampje in de knop Uit. 
 • Wanneer massage- of blaaspompen geactiveerd zijn start het systeem automatisch de circulatiepomp, ook wanneer de geprogrammeerde filtratiecyclus niet draait.

POMP  

Voor toegang tot manueel starten of stoppen van de pompen. 

 • Activeert en deactiveert massage-, circulatie- en blaaspompen wanneer het systeem in modus MANUEEL staat. 
 • De POMP-knop brandt wanneer een pomp draait, zowel in modus AUTOMATISCH als MANUEEL.

SYSTEEMINSTELLINGEN / INVOERTOETS  

 • Houd de toets 3 seconden ingedrukt met het systeem in modus MANUEEL; het systeem gaat naar de modus configuratie (MENU INSTELLEN EENHEDEN EN MASSAGE). Wel/niet massage en temperatuurwaarden kunnen worden ingesteld. 
 • Tijdens het instellen brandt het lampje in de knop.
 • Druk er even op wanneer een configuratieprogramma draait om de invoer te bevestigen en het gewenste proces te starten. 
 • Wanneer de knop knippert is er minstens een alarm actief. Kijk op het display om welk alarm het gaat.