3.2. Beschrijving van de installatie

OVERZICHTSSCHEMA

 • SPA MET AFVLOEIING

De Spa’s met afvloeiing bezitten de capaciteit het door de gebruikers over de rand verplaatstewater in een reservoir op te slaan en voortdurend een constantwaterniveau binnen de Spa te handhaven. 

Hieronderwordt een overzichtsschema getoond van de installatie van dit type Spa’s. 

 • SPA MET SKIMMER

De Spa’s zonder afvloeiing hebben een afwijkende configuratie. Een compensatiereservoir is niet nodig; het water van de Spa wordt direct door een skimmer opgezogen.Wanneer de gebruikers in de Spa stappen stijgt het waterniveau; het water vloeit over de rand indien het aantal gebruikers het voor iedere Spa aangegeven aantal overschrijdt.

Hieronder is het overzichtsschema afgebeeld van de installatie van een Spa met skimmer.

RECIRCULATIECIRCUIT

Dit circuit heeft tot taak de kwaliteit van het water van de Spa in stand te houden. Dit wordt bereikt door de recirculatie van het water via een zuiveringsfilter, een verwarmingssysteem en een desinfecteringssysteem.

 • SPA MET AFVLOEIING

Aangezien de Spa met een afvloeiingssysteem is uitgerust dient het waterniveau constant en op het maximum niveau te worden gehouden. Om dit te bereiken is de installatie vereist van een compensatiereservoir dat in serie geschakeld is met het recirculatiecircuit. Hiermee kunnen de niveauverschillen, veroorzaakt door een wisselend aantal baders,worden gecompenseerd.

Hoewel het recirculatiecircuit op verschillende manieren kan worden geconfigureerd, vermelden wij hier de twee meest gebruikelijke systemen: “Opzuigen via de bodem” en “Terugvloeiing via de bodem”. Raadpleeg de in het betreffende land geldende normen voor de bepaling van het meest geschikte systeem.

OPZUIGEN VIA DE BODEM VAN DE SPA

Deze optie maakt het mogelijk het recirculatiewater gedeeltelijk via de bodem van de Spa op te nemen.

Het te filteren water wordt door de filtratiepomp zowel uit het compensatiereservoir (in zijn meerderheid) als uit de afvoer in de bodem van de Spa genomen en naar het zandfilter, de verwarming en de ozonisator of het desinfecteringssysteem gevoerd waarna het via de terugstroomopeningen naar de Spawordt geleid.

TERUGSTROOM VIA DE BODEM VAN DE SPA

Deze optie maakt het mogelijk een deel van het reeds gefilterde en verwarmde water zowel via de terugstroomopeningen als via de bodem van de Spa terug te voeren.

Het te filteren water wordt door de filtratiepomp uitsluitend uit het compensatiereservoir geabsorbeerd en naar het zandfilter, de verwarming en de ozonisator of het desinfecteringssysteem gevoerd waarna het via de terugstroomopeningen en de afvoer in de bodem van de Spa naar de Spa wordt geleid.

 • SPA MET SKIMMER

VERWARMINGSCIRCUITS

De in alle verwarmingscircuits aanwezige elementaire componenten zijn:  

 • FILTRATIEPOMP

Ontworpen voor het filtratie- en verwarmingscircuit en het recycleren van het water van de Spa in ongeveer 6 tot 20 minutos. Zuigt van de Skimmer of het Compensatiereservoir en pompt het water door het filter en de elektrische verwarming via de doorpompopening.

ELEKTRISCHEWARMTEWISSELAAR

Deze maakt het mogelijk de gewenste temperatuur te behouden. Dient in het filtratiecircuit na het filter teworden geplaatst, zodanig dat luchtbellen zich hier binnen niet kunnen ophopen. 

De warmtewisselaar is uitgerust met een veiligheidsthermostaat met handmatige versteviging. Dit voorkomt beschadigingen aan de warmtewisselaar in geval deze gaat functioneren zonder watercirculatie.

 • FILTER

Element dat voor de filtratie zorgt,waardoor de correctewaterkwaliteitwordt verzekerd. 

De grootte van het filterwordt bepaald door:

 • Volume van de Spa.
 • Duur van dewaterrecirculatie.
 • Snelheid van filtratie. 
 • Oppervlakte van de filtratie.
 • WATERMASSAMETER

Beveiliging ontworpen teneinde te voorkomen dat de warmtewisselaar functioneert in afwezigheid vanwater in het filtratiecircuit.

WATERMASSAGECIRCUIT

Het water wordt opgezogen door de massagepomp door de afvoeren en, bij terugkeer naar de Spa, met grote snelheid door de jets geleid.

In één en dezelfde Spa kunnen meerdere massagecircuits aanwezig zijn die elk aangedreven worden door een massagepomp. Afhankelijk van de Spa en het aantal aanwezige jets kunnen er een, twee of zelfs drie massagepompen aanwezig zijn.

Om de watermassage te versterken wordt een verbinding aangelegd met een luchtinlaat. Op deze manier, terwijl het water door de jets circuleert en door het Venturi-effect, wordt lucht opgezogen waadoor een mengsel van lucht enwaterwordt gevormd dat zorgt voor een intensievere massage.

LUNCHTMASSAGECIRCUIT

 • VENTILATIEPOMP

Ventilatiepomp voor continu gebruik voor Compacte Kit in publieke installaties. De standaarduitvoering functioneert met elektrische stroom van 400VACIII.

 • LUCHTCIRCUIT

Het luchtcircuit heeft tot taak de luchtimpuls van de ventilatiepomp tot de Spa te verzorgen. Voor de luchtverdeling binnen de Spa wordt gezorgd door een serie ventilatieopeningen die zich achterin of op de zittingen van de Spa bevinden.