3.4. Stichtingstips

Hieronder worden enkele algemene aanwijzingen gegeven aangaande het aanleggen van de fundering; in alle gevallen dienen niettemin de geldende bouwnormen teworden opgevolgd. 

De Spa wordt met een metalen structuur geleverd om de installatie te vereenvoudigen. Deze structuur bezit meerdere steunpunten. Alvorens de Spa te vullen dienen deze evenwichtspunten te worden afgesteld zodat alle in contact staan met de ondergrond.

De Spa moet volledig worden gedragen door de steunstructuur en nooit door het bovenprofiel. Zo niet, dan kan het mogelijke opdrukken tot gevolg hebben dat het casco van de Spa breekt.

Om de rand van de Spa aan het metselwerk te bevestigen dient een elastisch silicone te worden gebruikt, geschikt voor installatieswaarwater doorheenwordt geleid.

Na de correcte plaatsing van de Spa verder gaan met de bouw waarbij erop moet worden gelet dat rondom het casco een ruimte van minimaal 400mmmoet worden vrijgelaten voor het uitvoeren van eventuele onderhoudswerkzaamheden. Nooit elementen plaatsen die met het casco, leidingen of accessoires van de Spa in contact kunnen komen. Een luikje of toegangsmogelijkheid rondom de Spa voor het onderhoud vrijlaten.

Nooit het bovenprofiel van de Spa opvullen met cement of een ander materiaal dat kan inkrimpen / uitzetten afwijkend van de beweging van het casco.De Spa zal dan scheurtjes gaan vertonen.

Nooit leidingen of accessoires van de Spa inmetselen.