3.6. Hydraulische aansluiting

PLAATSING EN INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR

De compacte apparatuur moet zich onder het niveau van de Spa bevinden. Hiermee wordt vermeden dat de pompen behoeven te worden gesmeerd. Het maximum niveauverschil bedraagt 2 meter naar beneden (h ≤2m). 

De Spa’s met afvloeiing beschikken over een compensatiereservoir met een dubbele functie:  

  • Absorberen van het water dat wordt verplaatst door het aantal personen in de Spa. 
  • Voorkomen dat de filtratiepomp droog komt te staan.

Voor een correcte plaatsing van het reservoir wordt deze zo dicht mogelijk bij de Spa geïnstalleerd, beneden het niveau van de afvloeiing zodat al het verplaatste water kan worden afgevoerd.

AANSLUITING VAN DE SPA AAN DE APPARATUUR

Harde buizen of flexibele slangen gebruiken met de geschikte weerstand. De geldende normen in het betreffende land raadplegen. De diameter van de slangen dient overeen te komen met die van de aansluitingen van de Spa; deze diameters zijn vastgesteld voor een optimaal resultaat van de apparatuur. Voor elk materiaal de geschikte lijm gebruiken. 

In alle gevallen dient de installatie van elleboogstukken en de lengte van de buizen tot een minimum te worden beperkt teneinde het verlies van belasting van de installatie te reduceren. 

De aansluitingen met wartelmoeren van de Spa zijn gemarkeerd met stickers waarop het betreffende circuit aangegeven staat alsmede de richting van de watermassa. 

Voor de montage van de circuiten de beschreven schema’s in parragraaf 2 raadplegen en de hieronder vermelde montagevoorschriften opvolgen. 

Voor en na iedere pomp en aan de uitgang van de warmtewisselaar een kogelklep of schuif plaatsen om onderhoud of vervanging van deze elementen te kunnen realiseren.

Aansluiting van het recirculatiecircuit

SPA MET AFVLOEIING

Aansluiting Spa -Compensatiereservoir

De innames van het afvloeiingssysteem verbinden met het compensatiereservoir. De leidingen moeten over het juiste verval beschikken om te verzekeren dat het water onder invloed van de zwaartekracht wordt afgevoerd. In geen geval sifons aanleggen die de circulatie van het water in de weg kunnen staan. 

De diameter van de leidingen voor de waterafvoer uit de afvloeiing dient zodanig te worden berekend dat het water de in de geldende normen aanbevolen snelheid niet overschrijdt. Een afvoer in het bovengedeelte van het compensatiereservoir aansluiten, met als taak een mogelijk overschot aan water af te voeren waardoor wordt voorkomen dat het reservoir kan overlopen. 

De uitgang van het compensatiereservoir met de zuiger van de filtratiepomp verbinden waarbij een anti-terugstroomklep tussen het reservoir en de pomp woedt geplaatst. Deze uitgang dient zich beneden of op gelijke hoogte te bevinden met de bodem van het compensatiereservoir.

Aansluiting compensatiereservoir – Compacte kit

De uitgang van de filtratiepomp met de keuzeklep van het filter verbinden (Afhankelijk van het model van de kit is deze verbinding reeds aangelegd). 

De uitgang van de keuzeklep verbinden met de wateringang van de warmtewisselaar (afhankelijk van het model van de kit is deze verbinding reeds aangelegd). 

Indien uw Spa over een ozonoptie beschikt, volg dan vanaf dit punt de instructies op zoals aangegeven op het Installatieblad van de ionisator. 

Voor de aansluitingen van de keuzeklep altijd plastic accessoires, dichtingen en teflonband gebruiken. In geen geval mogen ijzeren accesoires of leidingen worden gebruikt daar deze de plastic componenten ernstig kunnen beschadigen.

Aansluiting Spa – Compacte

Indien uw Spa beschikt over een aansluitpunt voor bodemreiniging: verbind de uitgang van de bodemreiniging met de ingang van de filtratiepomp door middel van een parallelaansluiting met de overige ingangen van deze pomp. Er dient tussen het aansluitpunt en de pomp een kogelklep te worden geplaatst die zich normaal gesproken in gesloten toestand bevindt.

  • Optie A opzuigen via de bodem van de Spa: Het afvoerkanaal van de bodemafvoer van de Spa verbinden met een parallelingang aan de filterpomp. Tussen deze aansluiting een kogelklep of schuif plaatsen. 
  • Optie B terugvloeien via de bodem van de Spa: Hierbij zijn geen handelingen vereist. 

Aansluiting Compacte kit – Spa

De uitgang van de warmtewisselaar met de filtratieterugstroomslang/en aan de Spa verbinden.

  • Optie A opzuigen via de bodem van de Spa Een anti-terugstroomklep plaatsen tussen de uitgang van de wisselaar en de ingang van de Spa. 
  • Optie B terugvloeien via de bodem van de Spa: De uitgang van dewisselaar verbinden met de bodemafvoer van de Spa, parallel met de filtratieterugstroom via de impulsopeningen. 

De niveausensors installeren

Om te garanderen dat er altijd water zit in het circulatiecircuit, moet u de niveausensoren aan de buitenkant van de balanstank installeren. Deze besturen dan het openen en sluiten van de magneetklep voor het vullen van de buffertank.

Raadpleeg onderstaand schema.

S0 Veiligheidssensor  A Inlaat leidingwater  
SMIN  Sensor minimumniveau  B Overloop buffertank 
SMAX  Sensor maximumniveau C Waterinlaat overloop bubbelbad
EL   Elektrische schakelkastD Wateruitlaat naar filtersysteem 
EV   Elektrische klep (niet meegeleverd)Ht Totale hoogte

De SO-sensor moet worden geïnstalleerd boven de wateruitlaat onderaan. 

De Smin-sensor moet worden geïnstalleerd boven de SO-sensor. 

Tussen Smin en Smax moet er meer water aanwezig zijn dan het volume dat verplaatst wordt door alle badgasten samen. 

De Smax-sensor moet worden geïnstalleerd onder de uitlaat bovenaan. 

De niveausensors moeten worden bevestigd aan de buitenkant van de buffertank. 

Het systeem wordt automatisch geblokkeerd als het waterpeil onder de SO-sensor zakt. 

De elektrische klep (EV) wordt geactiveerd (m.a.w. de buffertank wordt gevuld) als het waterpeil onder de Smin-sensor zakt, en wordt gedeactiveerd wanneer het boven de Smax-sensor stijgt.    

Als u niet niveau sensoren installeert: 

SPA MET SKIMMER

Aansluiting Spa – Compacte kit

  • De uitgang van de skimmer verbinden met de ingang van de warmtewisselaar. 
  • De bodemafvoer van de Spa verbinden met de ingang van de filtratiepomp, parallel aan de overige ingangen. 
  • De uitgang van de filtratiepomp verbinden met de keuzeklep van het filter (afhankelijk van het model van de kit is deze aansluiting reeds aanwezig). 
  • De uitgang van de keuzeklep verbinden met de wateringang naar de warmtewisselaar (afhankelijk van het model van de kit is deze aansluiting reeds aanwezig).  

Indien uw Spa over een ozonoptie beschikt volg dan vanaf dit punt de instructies op zoals aangegeven op het Installatieblad van de ionisator. 

Aansluiting Compacte kit – Spa

De uitgang van de warmtewisselaar verbinden met de openingen van de filtratieterugstroom naar de Spa en een anti-terugstroomklep in deze aansluiting plaatsen.

Aansluiting van het Watermassagecircuit

De leiding van de afvoeren van de wateropzuiging verbinden met de ingang van de massagepomp (elke pomp zuigt water van 2 afvoeren op). De uitgang van elk van de massagepompen verbinden met de aansluitingen in de batterij van de Spa die het water naar de jets voeren. Een kogelklep of schuif plaatsen aan de in- en uitgang van elke pomp. 

Aansluiting van het Luchtmassagecircuit

De ingang van de luchtpomp vrijlaten en de uitgang van deze pomp verbinden met de overeenkomstige aansluiting van de Spa. Opmerking: Het is noodzakelijk een sifon van 150 mm boven het maximum niveau van het water aan te leggen en een anti-terugstroomklep te plaatsen tussen deze sifon en de Spa.