6.4. Onderhoud van het water

Het onderhoud van het water is een van de punten van speciaal belang waaraan de gebruiker extra aandacht moet besteden. Dit onderhoud hangt af van de hoeveelheid mineralen in het gebruikte water, het gebruik van de Spa en het aantal personen dat de Spa gebruikt.

Er bestaan drie fundamentele punten voor het onderhoud van hetwater:

• FILTRATIE VAN HETWATER

• CHEMISCHE ANALYSE EN CONTROLE VAN DE PH 

• DESINFECTERING VAN HET WATER

VEILIG GEBRUIK VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Alvorens een chemisch product te gebruiken, de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product aandachtig doorlezen.

 • Hetwordt aangeraden dat steeds dezelfde persoon de chemische producten gebruikt. Deze producten buiten het bereik van kinderen houden.
 • Voeg de exacte aangegeven hoeveelheden aan hetwater toe. Niet meer en niet minder. 
 • Bewaar de verpakkingen afgesloten, op een droge en goed geventileerde plaats. 
 • Chemische producten niet inhaleren en contact vermijden met de ogen, neus en mond. Na gebruik de handen goedwassen.
 • Volg de aanwijzingen voor noodgevallen op zoals beschreven op het etiket van het product, bij ongevallen of inslikken.
 • Tijdens het gebruik van deze producten niet roken. Deze kunnen ontvlambaar zijn. 
 • Deze producten op een geschikte plaats bewaren.
 • De producten niet vermengen. Eerst het eerste en vervolgens het tweede product aan het water toevoegenommogelijke onderlinge reacties te voorkomen.
 • Geen chemische producten aan het water toevoegen indien zich personen in de Spa bevinden.

INSTELLING VAN DE PH

Een pH-waarde tussen 7,2 en 7,6wordt aangeraden. 

Het pH-niveau meet de zuurte- en de alkaligraad.Waarden hoger dan 7 zijn alkalisch en lager dan 7 zuur.

Indien de pH-waarde erg laag is treden de volgende effecten op:

 • De desinfectering vermindert snel.
 • De apparatuur van de Spa kan roest gaan vertonen.
 • Hetwater kan bij de baders irritaties veroorzaken. 

Indien de pH-waarde erg hoog is treden de volgende effecten op: 

 • De desinfectering is minder effectief.
 • Er ontstaat afzetting op het acryl en de apparatuur.
 • Hetwater kan troebelworden.
 • De poriën van het filterpatroon kunnen verstopt raken.

Dagelijks de pH van hetwater met de analyseset controleren.

Indien de pH boven de aangegeven waarde ligt, dan pH MINOR SPA gebruiken. Twee uur wachten alvorens depHopnieuw te testen. 

Indien de pH ligt tussen de hierboven genoemdewaarden, dan naar het volgende punt gaan.

DESINFECTERING VAN HETWATER

De desinfectering van het water is uiterst belangrijk voor het vernietigen van algen, bacteriën en andere organismes die in het water kunnen gaan leven. Een teveel aan desinfectering kan echter irritaties op de huid en in de ogen veroorzaken.

De juiste desinfectering voor hetwater van uw Spa is broom in tabletten. Dit productwordt in het voorfilter geplaatst enwordt geleidelijk opgelost.

Dagelijks het niveau van de aanwezige broom met de analyseset voor Br controleren. 

Een niveau van aanwezig broom tussen 2,2 en 3,3 ppmwordt aangeraden.

Bij het gebruik van chloor en om de effectiviteit hiervan te garanderen, een concentratie van Vrij Aanwezig Chloor tussen 0.5 en 1.5 ppm aanhouden.

GEBRUIK VAN SPECIALE PRODUCTEN

Behalve de producten voor het handhaven van de pH en het desinfecteringsniveau bestaan er andere speciaal voor het gebruik in Spa’s samengestelde producten die helpen het water en de installatie in perfecte conditie te houden. 

 • ANTIKALK-SPA: Voorkomt de neerslag van calciumzouten (afzettingen), vooral in hard water. Dit productwordtwekelijks en bij iedere verversing van hetwater toegevoegd.
 • ANTIALG-SPA: Dit antialgmiddel voorkomt de vorming van algen in het water van de Spa. Dit productwordtwekelijks en bij iedere verversing van hetwater toegevoegd. 
 • ANTISCHUIM-SPA: Als gevolg van de beweging van het water en de daarin aanwezige vetten treedt vaak schuimvorming op.Wanneer een belangrijke schuimvorming in hetwater wordt geconstateerd, dan deze elimineren met Antischuim-Spa.
 • ONTVETTING-SPA: Voor het elimineren van vuil- en vetkringen die zich op de wanden van de Spa vormen.Voor het gebruik van dit product wordt aangeraden het water uit de Spa te verwijderen en het ontvettingsmiddel met een spons aan te brengen op de te reinigen plaatsen.Vervolgens met ruimwater naspoelen.

OZONGENERATOR

Ozon, O3, is een chemische samenstelling met oxiderende eigenschappen en zeer effectief bij de desinfectering van water. Het belangrijkste voordeel van ozon is dat het geen chemische afvalstoffen achterlaat en reukloos is.

De desinfecteringscapaciteit is gelegen in het oxidatievermogen dat zorgt voor het elimineren van organische materie die in hetwater aanwezig kan zijn.

Voor het produceren van ozon is een ozonisator aanwezig die, d.m.v. elektriciteit, ozonionen produceert uit de in de lucht aanwezige zuurstof. Dit proces geschiedt automatisch en het gevormde product wordt via de filterterugstroomopeningen geïnjecteerd; op deze manier is geen actie vereist van een mechanisme door de gebruiker voor de productie hiervan.

Het water wordt opgenomen door de afvloeiing, de afvoeren of de skimmer, door de absorbering waar de filtratiepomp voor zorgt.

Vervolgens stroomt het door dewarmtewisselaar en bij de uitgangwordt de ozon geïnjecteerd.

De behandeling met ozon sluit het gebruik van andere chemische producten niet uit zoals Broom of Chloor.

De ozon wordt beschouwd als een aanvullend proces op de voorgaande processen en reduceert op deze manier het verbruik van Broom of Chloor.

SNELLE GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Reden voor het gebruikHoeveelheid m3
water
Frequentie van het gebruik
PH MINOR SPASPA Toevoegen indien de pH-test boven de toegestane waarden ligt (7,2-7,6 ppm).Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het chemisch product.Dagelijks analyseren met de pH-test.
PH MAJOR SPAToevoegen indien de pH-test onder de toegestane waarden ligt (7,2-7,6 ppm).Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het chemisch product.Dagelijks analyseren met de pH-test.
BROOM IN TABLETTENToevoegen indien de Br-test boven de toegestane waarden ligt (3-5 ppm).Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant  van het chemisch product.Dagelijks de Br analyseren met de Br-test.
ANTIKALKVoorkomen van de neerslag van calciumzouten (afzettingen).Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het chemisch product.Wekelijks en bij iedere verversing van het water.
ANTIALG SPAVoorkomt de vorming van algen in het water.Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het chemisch product.Wekelijks en bij iedere verversing van het water.
ONTVETTINGElimineren van vuilen vetkringen op de wanden van de Spa.Met een spons verwijderen en vervolgens met ruim water afspoelen.Wanneer vuil en vet op de wanden van de Spa worden waargenomen.
ANTISCHUIMAanwezigheid van schuim in het water.Toevoegen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het chemisch product.Wanneer zich schuim in het water vormt.